Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna DIALOG TECHNICZNY nr 1 - Dialog techniczny -

Nawigacja

Dialog techniczny

DIALOG TECHNICZNY nr 1

Anna Chmura
01.04.2020

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

 

Informuję o zakończeniu w dniu 23.03.2020 r. dialogu technicznego związanego
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”.

Podmiotom, które uczestniczyły w dialogu technicznym dziękuję za wniesiony wkład informacyjny.


PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO

związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie realizacja zadania pn. „Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”

 
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 
 
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań
 
 
II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO 
 
Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. „Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”. 
 
Celem dialogu technicznego było doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego dostawy symulatora statku powietrznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy przy realizacji zadania z uwzględnieniem, iż symulator statku powietrznego powinien stanowić rzeczywiste odzwierciedlenie warunków wykonywania czynności służbowych na pokładzie samolotu. 
 
 
III. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O DIALOGU TECHNICZNYM
 
Ogłoszenie o dialogu technicznym zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.oss.strazgraniczna.pl,
link bezpośredni: https://www.oss.strazgraniczna.pl/download/5/184206/ogloszenieodialogutechnicznymnr1.pdf
Termin składania zgłoszeń upłynął w dniu 23.09.2019 r. 
Wraz z ogłoszeniem o dialogu technicznym opublikowano również następujące dokumenty:
a) Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego, 
b) Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym w formie edytowalnej oraz w pliku pdf.
 
 
IV. UCZESTNICY DIALOGU TECHNICZNEGO 
 
Zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, przeprowadzono dialog techniczny z podmiotami, które złożyły zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym.
W ramach ogłoszenia o dialogu technicznym, w terminie do dnia 23.09.2019 r., na adres poczty wskazanej w ogłoszeniu, wpłynęły zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym od niżej wymienionych podmiotów:
 1. MATIC S.A., ul. Puławska 300 A, 02-819 Warszawa,
 2. FIGHTS On SECURITY Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa,
 3. ROYAL – STAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica,
 4. EGERIA Sp. z o. o., ul. Zamiany 8/202, 02-786 Warszawa,
 5. GLOMEX MS Polska Sp. z o. o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las.
 
V. PRZEBIEG DIALOGU TECHNICZNEGO 
 
1. Materiały przekazane uczestnikom dialogu technicznego
 
Do podmiotów, od których otrzymano zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym w dniu 1 października 2019 r. przesłano na wskazane w zgłoszeniach adresy poczty internetowej pytania z wyznaczeniem terminu na udzielenie odpowiedzi do 21 października 2019 r. 
Odpowiedzi na pytania udzieliła firma GLOMEX MS Polska Sp. z o. o. ul. Krzemowa 1, 62 -002 Suchy Las.
 
Trzy firmy przesłały rezygnację z udziału w dialogu technicznym, tj. MATIC S.A., FIGHTS On SECURITY Sp. z o.o. oraz EGERIA Sp. z o.o., natomiast firma ROYAL-STAR nie przysłała żadnej informacji w przedmiotowej sprawie. 
W związku z powyższym, w dalszym etapie  dialog techniczny prowadzono z firmą GLOMEX MS Polska Sp. z o.o. 
 
2. Przebieg dialogu technicznego
 
2.1 Informacje przesłane drogą elektroniczną
a) Pismo Zamawiającego nr SO-OL.3710.1.2019 z dnia 30 września 2019 r. do GLOMEX MS Polska Sp. z o. o.
b) Pytania dotyczące wskazania optymalnych wymiarów makiety – wiadomość e-mail z dnia 24 stycznia 2020 roku.
 
2.2 Spotkania
Dialog prowadzono również w formie spotkań w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.
Odbyły się dwa spotkania w dniach: 27 listopada 2019 r., 27 lutego 2020 r.
Na spotkaniu w dniu 27 listopada 2019 r. omówiono i uszczegółowiono zagadnienia zawarte w piśmie z dnia 18 października 2019 r. stanowiące odpowiedź GLOMEX MS Polska Sp. z o. o. na przesłane przez OSS SG pytania w ramach prowadzonego dialogu technicznego.
Przedstawiciel firmy GLOMEX MS Polska Sp. z o.o. zaprezentował przykładowe zdjęcia makiety statku powietrznego zrealizowanego na bazie samolotu wycofanego z eksploatacji. 
Na spotkaniu w dniu 27 lutego 2020 r. zostały omówione kwestie dotyczące czasu realizacji i sposobu dostawy planowanego zamówienia, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, sposób umiejscowienia symulatora w projektowanym budynku. 
 
 
VI. EFEKTY DIALOGU TECHNICZNEGO 
 
Przeprowadzony dialog techniczny pozwolił na zebranie informacji określonych w jego celach, wymienionych w pkt II.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego zakupu symulatora statku powietrznego.
Na etapie dialogu technicznego, uwzględniając funkcjonalność symulatora statku powietrznego, odtworzenie realizmu warunków z jakimi można się spotkać w trakcie służby oraz możliwość prowadzenia szkoleń w warunkach  maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, uwzględniając względy ekonomiczne optymalnym jest przyjęcie następujących, głównych założeń:
 
 • zbudowanie symulatora statku powietrznego na bazie statku powietrznego wycofanego z użytkowania, posadowionego na sztywnych podporach przymocowanych do podłoża (posadzki);
 • wyposażenie symulatora statku powietrznego w instalacje obejmujące m. innymi:
 • instalację zasilania 230 V w celu możliwości podłączenia urządzeń wykorzystywanych w procesie szkolenia, a także do utrzymania odpowiedniej czystości;
 • instalację oświetleniową 230 V w celu zapewnienia możliwości właściwego oświetlenia wewnątrz symulatora statku powietrznego; 
 • instalację wentylacji mechanicznej;  
 • instalację klimatyzacji w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnątrz symulatora statku powietrznego; 
 • instalację zadymiania 
 • instalację oddymiania,
 • instalację nagłośnienie służącą do generowania dźwięków pracy i otoczenia symulatora statku powietrznego (samolotu);
 • instalację monitoringu (wewnątrz symulatora);
 • minimalny czas niezbędny do realizacji zadania (dostawa symulatora, montaż) wynosi: 6 miesięcy;
 • wielkość symulatora statku powietrznego zostanie określona na etapie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na dostawę symulatora z uwzględnieniem parametrów obiektu (budynku) zawartych w dokumentacji projektowej  dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hangaru do celów szkoleniowych wraz z infrastrukturą”, którą Zamawiający zlecił do opracowania projektantom posiadającym wymagane uprawnienia i kwalifikacje;
 • trap służący wejściu na pokład symulatora (samolotu) – oryginalny tzn. taki jaki jest używany do wejścia na pokład samolotu;
 • trap ewakuacyjny wykorzystywany w celach szkoleniowych napełniany będzie sprężonym powietrzem przy pomocy kompresora;
Ponadto, w ramach prowadzonego dialogu technicznego zostały przedstawione koszty dotyczące dostawy symulatora statku powietrznego wykonanego na bazie statku powietrznego wycofanego z użytkowania.
 
Procedura dialogu technicznego zakończyła się 23 marca 2020 roku 
 
do góry