Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu (dalej OSS SG) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.oss.strazgraniczna.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bip.oss.strazgraniczna.pl/

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 10.06.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 31.03.2023 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa https://www.oss.strazgraniczna.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 1. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 2. Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.
 3. Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.

Wyłączenia:

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, bowiem:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Niektóre multimedia zamieszczone na portalu mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, np.: filmy i zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Od dnia 23.09.2020 r. każda fotografia posiada w opisie tekst alternatywny.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

UŁATWIENIA DOSTĘPU

 1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Serwis posiada wbudowaną wyszukiwarkę.
 3. Nawigacja jest przyjazna dla osób słabowidzących dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 4. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

 

SKRÓTY KLAWISZOWE

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok,

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr SG Mariusz ZAJĄCZKOWSKI, mariusz.zajaczkowski@strazgraniczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 725 41 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu udostępnia się następujące formy kontaktu z urzędem:
1) Za pomocą osoby przybranej w charakterze tłumacza-przewodnika,
2) Poprzez SMS: +48 727 009 502,
3) Poprzez Fax: 75 72 54 700,
4) Poprzez E-mail: komendant.osssg@strazgraniczna.pl oraz mariusz.zajaczkowski@strazgraniczna.pl

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba OSS SG mieści się pod adresem ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

 1. Wejście na teren OSS SG, odbywa się przez budynek nr 10 – Biuro Przepustek zgodnie z procedurami, w ramach których niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej przepustki. W budynku Biura Przepustek 24h/dobę 7 dni w tygodniu obecna jest służba dyżurna. Wejście do budynku Biura Przepustek nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na ścianie budynku Biura Przepustek, około 1 m, po lewej stronie od drzwi wejściowych, zamontowany jest domofon, który umożliwia komunikację z pracownikiem biura przepustek lub ze Służbą Dyżurną. Z biura przepustek wchodzi się na teren OSS SG poprzez tzw. ,,kołowrotki”, a następnie przez drzwi. Z przejścia przez ,,kołowrotek” nie mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają możliwość wjazdu na teren OSS SG z poziomu ulicy przez bramę główną znajdującą się z prawej strony Biura Przepustek. Po lewej stronie za budynkiem Biura Przepustek jest chodnik usytuowany wyżej od drogi o 15 cm. Wjazd na chodnik znajduje się w odległości ok 1,5 m po lewej stronie bramy wjazdowej, za szlabanem. przy wejściu do budynku nr 10 (biuro Przepustek) od strony koszar. Po wjeździe na chodnik należy udać się do budynku Biura Przepustek w celu załatwienia formalności związanych z wejściem na teren OSS SG. W wejściu budynku Biura Przepustek od strony chodnika znajduje się 2 cm próg. W każdym przypadku można się zwrócić o pomoc do osoby pełniącej dyżur na Biurze Przepustek. Osoby ze szczególnymi potrzebami zgłaszają do służby dyżurnej Biura Przepustek swoje przybycie i przedstawiają cel wizyty. Służba dyżurna Biura Przepustek, powiadamia osobę wskazaną przez interesanta, a osoba ze szczególnymi potrzebami oczekuje w budynku Biura Przepustek na jej przybycie.
 2. Budynki OSS SG posiadają po dwie i więcej kondygnacji oraz nie posiadają wind. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni przez osobę przyjmującą w budynku Biura Przepustek.
 3. W budynkach OSS SG nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.
 4. OSS SG dysponuje oznaczonym miejscem parkingowym dla osób ze szczególnymi potrzebami, które znajduje się, po prawej stronie, obok wejścia głównego do budynku nr 2 - sztabu OSS SG. Wjazd na teren OSS SG odbywa się w reżimie kontroli dostępu. Osoba ze szczególnymi potrzebami po zaparkowaniu pojazdu zobligowana jest do powrotu do budynku Biura Przepustek w sposób i w celu przejścia procedury opisanej w pkt.
 5. Istnieje możliwość wejścia do budynków OSS SG osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z psem asystującym. Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę ze szczególnymi potrzebami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Ze względu na przebywanie na terenie OSS SG psów służbowych i związaną z tym troską o bezpieczeństwo osoby ze szczególnymi potrzebami, a także psa asystującego możliwe jest wejście do budynków z psem asystującym za zgodą osoby przyjmującej interesanta. 
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu udostępnia się następujące formy kontaktu z urzędem:
  1) Za pomocą osoby przybranej w charakterze tłumacza-przewodnika,
  2) Poprzez SMS: +48 727 009 502,
  3) Poprzez Fax: 75 72 54 700,
  4) Poprzez E-mail: komendant.osssg@strazgraniczna.pl oraz mariusz.zajaczkowski@strazgraniczna.pl.
   

Pozostałe informacje:

https://strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/wcag/2514,WCAG20.html

do góry