Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Skargi i wnioski do Komendanta OSS SG w Lubaniu - Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Komendanta OSS SG w Lubaniu

25.03.2019

Skargi i wnioski do Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu można wnosić:
 
PISEMNIE NA ADRES:
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

ZA POMOCĄ FAKSU NA NUMER:
75 72 54 700

ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
 e-mail: skargi.osssg@strazgraniczna.pl
 

ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(dla osób posiadających profil zaufany na e-puap):
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu


LUB USTNIE DO PROTOKOŁU:
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00
telefon: 75 72 54 002 

natomiast funkcjonariusze Referatu Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00
telefon: 75 72 54 265   

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie:

  1. przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000 j.t. z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.rpo.gov.pl


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, kontakt: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, Tel. +48 75 725 4002 (sekretariat), Fax: +48 75 7254 700, e-mail: komendant.osssg@strazgraniczna.pl.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z którym kontaktować się można pisemnie na wyżej wskazany adres administratora danych lub elektronicznie e-mail: woi.osssg@strazgraniczna.pl

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

W przypadku nie podania danych osobowych złożony wniosek, skarga lub petycja zostaną bez rozpatrzenia.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a następnie archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą wykorzystywane w celu profilowania  i nie będą podlegały decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia), prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych  znajduje się pod podanym niżej adresem: 
http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/ochrona-danych-osobowyc/29501,Ochrona-danych-osobowych-RODO.html


Uwaga: w przypadku nie podania danych osobowych, nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/ wniesionego skargi, wniosku lub petycji.

do góry